KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirmesi

alicibul.com, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve üçüncü kişilere aktaracak ve açıklayabilecektir. İşbu bilgilendirme ile, Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.
Tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs) olmak üzere, ilanınızda yayınladığınız adres ve telefon bilgileri, araç ve plaka bilgileri, ödeme işlemleri için tarafımıza ilettiğiniz banka hesap bilgileri, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.


Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz; internet sitemiz, temsilcilerimiz, şube veya işyerlerimiz kanalıyla veya e-posta, faks, telefon, kısa mesaj veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, ticaret sicili gibi kaynaklar da dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Şirket tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Şirket’e ait işyerinde ve kamera kaydı uyarısı yaptığımız diğer alanlarda (etkinlik, toplantı, eğitim yerleri gibi) kapalı devre kamerayla izleme faaliyeti ile çalışan, ziyaretçi gibi kişilerin giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Müşterilerle yapılan telefon görüşmeleri de, kayıt altına alınmaktadır. Kapalı devre kamera ile izleme faaliyeti kapsamında işlenen kişisel veriler, en fazla [90 gün] süreyle muhafaza edilir. Alınan ses kayıtları 1 yıl süreyle muhafaza edilir. Ses kaydının alındığına ilişkin bilgi, müşterilerle ilk temas anında bildirilir. Ayrıca, güvenlik amacıyla şirketin merkezine girişlerde VIP Center bina yönetimi tarafından kimlik kontrolü yapılır ve ziyaretçi defteri tutulur. Bu kapsamda kişisel verilerin işlenmesi ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemler alınır. Ses kaydı, Kamera kaydı ya da ziyaretçi defterine ilişkin aydınlatmalar, şirket tarafından, ilgililerin kolayca erişebileceği şekilde yapılır.


İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nin (“Aydınlatma Metni”) amacı, Alıcıbul Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından yönetilmekte olan www.alicibul.com adresli internet sitesinin ve mobil uygulamasının (birlikte “Platformlar” olarak anılacaktır) kullanımı sırasında kullanıcılara işlenen kişisel verileri hakkında bilgi vermektir.


Alıcıbul Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş., işbu Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediği zaman Platformlar üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve/veya değiştirebilir. Aydınlatma Metni’nde yapılan güncelleme ve/veya değişiklikler yayınlandığı tarihten itibaren ileriye yönelik olarak geçerli olacaktır.


a) Veri sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Alıcıbul Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (“Alicibul”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz.


b) Kişisel Verilerin Hangi Amaç ve Hukuki Sebeple İşleneceği

Ziyaretçilerimizin;
-Kimlik
-İletişim
-Görsel Kayıtlar
-Müşteri İşlem
-İşlem Güvenliği Bilgisi
-Diğer (Araç Bilgisi, Şirket Unvanı)
kategorilerindeki kişisel verilerini işlemekteyiz. Kişisel verileriniz aşağıdaki tabloda yer alan amaç ve hukuki sebebe istinaden işlenmektedir.


AmaçHukuki Sebep
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
KVKK m.5 (2) (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
KVKK m.5 (2) (c): KVKK m.5 (2) (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
KVKK m.5 (2) (d): İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
KVKK m.5 (2) (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

• İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.

• Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

• Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Platformlardaki kullanıcılarımız ve ziyaretçilerimiz ile paylaşılacaktır.


❖ Yurt Dışına Veri Aktarımı

Sitemizi ve size sunduğumuz hizmeti geliştirmek ve bizimle paylaştığımız verileri güvenli bir şekilde saklamak amacıyla kullandığımız sistemlerin sunucularının (Amazon, Google) yurtdışı merkezli olması sebebiyle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca açık rızanıza dayanılarak yurtdışına aktarılacaktır.


d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) belirtilen hukuki sebebe dayanarak ilgili kişi tarafından Platfromlar’da yer alan formların doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, ilgili sözleşmelerin akdedilmesi, sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi, memnuniyet değerlendirme pop-upları üzerinden, çerezler vasıtasıtla toplanması ile elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.


e) Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız kapsamındaki taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ve 13. maddesinin 1. fıkrası ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

• Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:67B Şişli/İstanbul adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,

• Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

• Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@alicibul.com adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.


İLETİŞİM BİLGİLERİ;

İşletme Adı: alicibul.com

Ticaret Ünvanı: Alıcıbul Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic A.Ş.

Sorumlu Kişi: Baran Kurga

Ticaret Sicil No: 320908

İletişim info@alicibul.com

MERSİS Numarası 0052228975900001

Merkez Ofis Bilişim Vadisi 1.2 B Blok No: 137 Gebze / Kocaeli