Şartlar ve Koşullar

Kullanım Koşulları

İşbu Kullanım Koşulları,Alıcıbul Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (“Alıcıbul”) ile Alıcıbul’a ait web siteleri, mobil uygulamaları veya Alıcıbul tarafından geliştirilen, yayınlanan veya işletilen herhangi bir mecra ve uygulama üzerinden üye olarak, platformlarda sunulan içerik, ürün ve hizmetleri kullanan gerçek ve tüzel kişi (“Kullanıcı” veya “siz”) arasında geçerli olmak üzere düzenlenmiştir.
www.alicibul.com internet sitemizi, mobil uygulamalarını kullanarak ve/veya diğer dijital mecralar üzerinden (“Platform”) ziyaret ederek veya Platformlar üzerinden üye olarak işbu Kullanım Koşulları, Platformlar aracılığıyla yayınlanan tüm politika, kural, talimat ve ek şartlara uymayı ve bunlarla yasal olarak bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.


1. Alıcıbul'un Kullanımı


1.1. Alıcıbul, Platform üzerinde alıcı ve satıcıları bir araya getiren, alıcı ve satıcılara güvenli bir şekilde araç alış ve satış imkânı veren araç listeleme ve bilgi hizmeti sunmaktadır.


1.2. Bu hizmetler aracılığıyla Platform üzerinde sunulan araçlara ilişkin bilgiler, satıcı veya diğer üçüncü kişiler tarafından sağlanmakta olup; Alıcıbul bu tür bilgilerin doğruluğu, güvenirliği, gerçekliği ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Alıcıbul araç kilometresi, aracın durumu, geçmişi veya araca ait fotoğraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere satıcı ve alıcının kimlik, güvenilirlik veya uygunluk bilgileri gibi alıcı veya satıcı tarafından verilen hatalı veya aldatıcı bilgilerden sorumlu değildir.


1.3. Alıcıbul, araç alıcı veya satıcıları arasında Platform üzerinden gerçekleşen bilgi paylaşımı veya yine Platform üzerinde yayınlanan bilgilere istinaden yapılacak olan işlemlerin ve sözleşmelerin tarafı değildir. Platform üzerinden satılan aracın durumu ile ilgili sözlü veya yazılı olarak yapılan sözleşmelere istinaden ortaya çıkabilecek uyuşmazlık ve ihtilafların muhatabı yalnız alıcı ve satıcıdır.


1.4. Alıcıbul, Platform üzerinden sunulan hizmetler kapsamında listelenen herhangi bir araç için satım, alım, teklifte bulunma, pazarlık veya değişim yapma yetkisine sahip değildir.


1.5. Kullanıcılar’ın Platform’u kullanabilmeleri için en az 18 yaşında olmaları gerekmektedir.


1.6. Alıcıbul Platformları’nda bir hesap oluşturmak için kaydolduğunuzda, (I) 18 yaşında veya geçerli yasalar kapsamında bağlayıcı bir sözleşme imzalayabilecek kanuni sorumluluk yaşında olduğunuzu; (II) gerçek kişi olarak bu şartları yerine getirmek üzere tam fiil ehliyetine ve yeterli yetkiye sahip olduğunuzu; (III) Alıcıbul Platformlarındaki bir hesabınızın daha önce askıya alınmamış veya kaldırılmamış olduğunu beyan ve taahhüt edersiniz.


1.7. Satıcı Kullanıcılar olarak; (I) motorlu taşıt komisyoncusu veya komisyoncu sahibi, çalışanı veya temsilcisi sıfatıyla hareket etmediğinizi, (II) Alıcıbul’a ilettiğiniz veya yayınladığınız tüm bilgilerin doğru olduğunu, (III) araç bilgilerinin tam ve eksiksiz olarak ilanda yer aldığını, (IV) listelenen aracı belirlediğiniz fiyattan satmaya hazır olduğunuzu, (V) listelenen aracın maliki olarak mülkiyetini devretme yetkisine sahip olduğunuzu beyan ve kabul etmektesiniz.


1.8. Platform üzerindeki araçlara ilişkin yapılacak kredi işlemleri, borçlanma veya taksitlendirme ve benzeri işlemler alıcı ile satıcı veya Alıcıbul’un kontrolü dışında kalan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar arasında yapılır. Alıcıbul, yukarıda anılan yöntemlerle yapılan satışlar sonucunda ortaya çıkabilecek maddi ve manevi herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu değildir.


1.9. Alıcıbul tarafından Platform aracılığıyla satılan araçlar için değerleme, görüş, yorum ve bilgilendirme yapılabilir. Alıcıbul tarafından yapılan bu bilgilendirmeler tavsiye niteliğinde olup, alıcı veya satıcının bu tavsiyelere göre hareket etmesi sonucu doğabilecek herhangi bir doğrudan veya dolaylı kayıp, hasar veya zarardan Alıcıbul sorumlu değildir.


1.10. Kullanıcılar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Alıcıbul’un sunduğu hizmetlerden yararlanabilir ve işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Platform üzerinde yaptığı tüm işlem ve eylemlerden hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran kendilerine aittir.


1.11. Kullanıcı, Platformlara üye olurken verdiği bilgilerin gizliliğinden, şifre ve adının korunmasından, başka kimselerle paylaşılmamasından bizzat sorumludur. Bu bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilerek Alıcıbul ürün ve hizmetlerinin kullanılması durumunda Kullanıcı aleyhine doğabilecek zararlara karşı Alıcıbul hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.


1.12. Kullanıcı; hesabını, yükümlülüklerini ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, kendi üyeliğini her ne ad altında olursa olsun başkasına kullandıramaz. Aksi takdirde Alıcıbul Kullanıcı’nın hesabını iptal etme, durdurma, askıya alma hakkına sahiptir. Alıcıbul’un bu haklarını kullanması nedeniyle Kullanıcı, tüm haklarından geri dönülmez bir şekilde vazgeçtiğini kabul eder. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan Kullanıcı sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de Kullanıcı’ya aittir.


2. Araç Alımı ve Satımı


2.1. Alıcıbul, Platform üzerinde satışı kolaylaştırmak adına satıcı ve alıcılar arasında belirli bilgileri sağlamaktadır. Alıcıbul, Platform üzerinde satışa sunulan araçlar üzerinde mülkiyet, rehin ve/veya diğer herhangi bir ayni hakka sahip değildir. Bu kapsamda Alıcıbul, araçların yasal sahipliğinin satıcıdan alıcıya devredilmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmemektedir.


2.2. Platform üzerinden araç ve para iadeleri ve/veya tamamlanmış satışların iptallerine ilişkin işlemler yapılamaz.


2.3. Kullanıcı, Alıcıbul’un herhangi bir yöneticisini, hissedarını, tedarikçilerini, temsilcilerini, acentelerini, çalışanını, danışmanını, iştiraklerini veya bağlı kuruluşunu Platformların kullanımı esnasında ortaya çıkabilecek herhangi bir olumsuz durum, uyuşmazlık ve ihtilaftan veya Alıcıbul kapsamında sunulan hizmetler veya yapılan işlemlerden kaynaklanan ya da bunların sonucu olarak ortaya çıkan kayıp ve/veya zararlardan sorumlu tutmayacağını taahhüt eder.


3. İlanlar, Mesajlaşma ve Diğer Etkileşim Alanlarının Kullanımı


3.1. Platform, Kullanıcıların araç alım ve satımına ilişkin hizmetler kapsamında mesajlaşma, sohbet odaları, ilanlar, öğelere ilişkin inceleme ve yorumların yayınlanacağı pano vb. etkileşim alanlarını (“Etkileşim Alanları”) içerebilir.


3.2. Alıcıbul’un bu tür Etkileşim Alanları sağlaması durumunda, söz konusu alanların kullanılması ve bu alanlarda üçüncü kişiler tarafından yayınlanan bilgilere istinaden yapılan işlemlerden bizzat Kullanıcılar sorumludur.


3.3. Kullanıcı aksi belirtilmedikçe, Platform aracılığıyla paylaştığı ilanlara dair kendisine ait her türlü mesaj, veri, bilgi, metin, müzik, ses, fotoğraf, resim, grafik, kod, işaret, logo veya diğer içerikleri (“İçerik”) göndererek ve yayımlayarak, Alıcıbul’a ve bağlı kuruluşlarına bu İçerik’ler üzerinde gayri kabili rücu, telifsiz, devredilebilir ve münhasır olmayan bir lisans hakkı tesis eder. Kullanıcı, bu lisans hakkı kapsamında Alıcıbul’un İçerikler üzerinde yayma, yayınlama, kopyalama, çoğaltma, işleme, yeniden düzenleme, iletme, kiralama, umuma arz, alt lisans verme, değişiklik yapma ve diğer ilgili mali haklar ile manevi haklardan yararlanma yetkisine sahip olduğunu kabul ve beyan eder.


3.4. Madde 4.3. kapsamında yayınladığınız İçeriklerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının tamamına sahip olduğunuzu ve bu İçeriklerin işbu Kullanım Koşulları ve herhangi bir üçüncü kişi ve kuruluşun herhangi bir haklarını ihlal etmediğini kabul ve beyan etmektesiniz.


3.5. Hizmet sağlayıcısı olarak Alıcıbul, Kullanıcıları tarafından yayınlanan İçeriklerin doğruluğu, gerçekliği ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Alıcıbul’un 5651 sayılı Kanun uyarınca, yer sağlayıcı sıfatını haiz olduğunu, tarafınızca sağlanan İçerikleri kontrol etmek ve ilgili İçeriğin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu İçeriklerle bağlantılı ürünlerin teşhir ve satışının hukuka aykırı bir durum oluşturup oluşturmadığını araştırmakla yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.


3.6. Alıcıbul, herhangi bir Etkileşim Alanı’na gönderilen veya bu alan aracılığıyla paylaşılan İçeriği tarama, düzenleme ve izleme yükümlülüğü altında olmamakla beraber, işbu Kullanım Koşulları’nı ihlal ettiğinin tespiti halinde herhangi bir bildirimde bulunmadan ilgili İçeriği inceleme, denetleme, erişime engelleme, kaldırma veya düzenleme hakkına sahiptir.

3.7. Alıcıbul, kamu kuruluşlarından gelecek olan bilgi talepleri, mahkeme celp veya emirlerine istinaden gerek Alıcıbul sistemlerini gerekse de müşterilerini korumak amacıyla herhangi bir sınırlama olmaksızın Kullanıcı profili bilgileri (isim, soyisim, elektronik posta adresi vb.), IP adresi ve kullanım geçmişi, yayınlanan içerikler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere talep edilen her türlü bilgiyi ilgili kurumlarla paylaşmaya yetkilidir.


3.8. Alıcıbul yukarıda anılan bilgileri paylaşma yükümlülüğünü, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Platformu kullanarak kişisel verilerinizin, Alıcıbul tarafından Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde toplanması, işlenmesi ve aktarılmasına izin vermektesiniz.


4. Fikri Mülkiyet Hakları


4.1. Aksi belirtilmedikçe Platform üzerinde yer alan her türlü mesaj, veri, bilgi, metin, müzik, ses, fotoğraf, resim, grafik, kod, işaret, logo, ses ve video, görüntü, animasyon, podcast, analiz, araştırma, rapor ve burada yer alan diğer içerikler (“Platform İçeriği”) ve bu içeriklere ilişkin tüm telif hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları Alıcıbul’a ait olmakla beraber 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ilgili mevzuatlar uyarınca korunmaktadır. Alıcıbul, Platform İçeriği’nde bulunan veya erişilebilen her türlü İçeriğin tamamı veya bir parçasının ve bunların veri tabanlarının telif haklarına sahiptir.


4.2. Alıcıbul marka ve logosu ve Platformlarda görüntülenen diğer markalar (“Ticari Markalar”), Alıcıbul ve/veya üçüncü şahısların tescilli ve/veya genel hukuka tabi ticari markalardır. Kullanıcılara aksi açıkça belirtilmedikçe, Platform üzerinde yer alan herhangi bir Ticari Marka hakkında Alıcıbul’un veya üçüncü kişinin yazılı izni bulunmaksızın kullanım hakkı veya lisansı verilmemektedir.


5. Öne Çıkan Ürün İlanları ve Sunumlar


5.1. Alıcıbul tarafından verilen hizmetler kapsamında ücret karşılığı (“Ücretler”) Kullanıcı’lara gelişmiş özellikler (örneğin ürün İlanınızın yayında “öne çıkarılması”) sunulabilir (“Ücretli Hizmetler”). Tüm Ücretler Platform’da belirtilmektedir. Ödemeler uygulamayı orijinal olarak indirdiğiniz uygulama mağazası veya birlikte çalıştığımız lisanslı ödeme hizmet kuruluşları aracılığıyla tahsil edilecektir. Tüm faturalama ve para iadeleri ilgili uygulama üzerinden yapılır ve uygulamaların kullanım koşul ve kurallarına bağlıdır. Ücretli Hizmetlerin teslimatı, satın alınmasını takiben derhalAlıcıbul tarafından sağlanacaktır.


5.2. Ücretli Hizmetlerin bazıları otomatik yenileme ödemeleri ile abonelik esasında sunulabilir (“Abonelik Hizmetleri”). Her bir abonelik tipi için faturalama dönemi satın alım anında Platform’da belirtildiği şekilde gerçekleşir. Üyelik iptal işlemleri ilgili uygulama mağazası veya varsa Platform üzerinden yapılır. Üyelik iptal işlemini takiben, üyelik süreniz dolana kadar Abonelik Hizmetlerinden faydalanmaya devam edebilirsiniz.

5.3.Alıcıbul tek taraflı olarak Platform üzerinde belirlenen Ücretleri zaman zaman tamamen değiştirme hakkına sahiptir. Ücretlerde yapılan değişiklikler bir sonraki faturalama dönemine yansıtılır. Ücretli Hizmetlere ilişkin olarak yapılan satışlarda para iadesi yapılmamaktadır.


6. Yasaklanmış Faaliyetler


6.1. Kullanıcı’lar aşağıda yer alanlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasak faaliyetler veya bunlara benzer herhangi bir faaliyette bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler:

I. Yasadışı, gerçek olmayan, karalayıcı, müstehcen, pornografik, uygunsuz, tehdit edici, mahremiyeti ihlal edici, yanıltıcı, hileli, suç teşkil eden, suça teşvik eden veya suça sürükleyen, üçüncü kişilerin haklarını ve bu kapsamda ulusal ve uluslararası kanun ve yasaları ihlal eden İçerik kullanmak,

II. Üçüncü kişilerin patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal eden, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi, sosyal güvenlik numaraları ve kredi kartı bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere özel bilgileri ifşa eden İçerik kullanmak,

III. Virüs, bozuk veri ve benzeri zararlı yazılım bulunan İçerik kullanmak,

IV. Platformun amacına uygun olmayan her türlü İçerik ve Platformun amacıyla bağdaşmayan ürün ve hizmetlerin tanıtımının, reklamının ve pazarlamasının yapıldığı İçerik kullanmak,

V. Alıcıbul’un takdirinde olarak, yukarıdakilerle sınırlı olmamak üzere aykırı, sakıncalı veya uygunsuz ve diğer Kullanıcıların Platform’u kullanması ve siteden yararlanmasını kısıtlayan veya engel olan her türlü İçerik kullanmak,

VI. Robot, web botları, tarayıcılar, örümcek ve veri taraması (data crawling) gibi herhangi bir otomatik mekanizmaları kullanmak ve/veya bu mekanizmalar kullanılarak İçerikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Platform’a ait herhangi bir sistematik veri çekmek veya toplamak,

VII. Platform’a, Platform’la bağlantılı olan veya olmayan Alıcıbul sistemlerine, sunucularına veya ağlarına müdahale etmek; Alıcıbul sistemlerini, sunucularını veya ağlarını bozmak,

VIII. Platform’un herhangi bir bölümüne veya tamamına, diğerKullanıcılara ait hesaplara veya Platform’a bağlı olan veya olmayanAlıcıbul sistemlerine veya ağlarına yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak.


6.2. Kullanıcı, yukarıda yer alan 7.1 ve 7.2 maddelerindeki faaliyetler de dahil olmak üzere Alıcıbul marka adı ve/veya logosunu kullanarak Alıcıbul’u lekeleyen, ticari itibarını zedeleyen ya da haksız rekabet yaratan paylaşımlar yapmayacağını taahhüt eder. Bu taahhüt her türlü yazılı ve görsel medya olmak üzere tüm sosyal medya mercilerini kapsamaktadır. Bu maddenin ihlalinin tespiti halinde, Alıcıbul, önceden bildirimde bulunmaksızın Kullanıcı’nın erişimini kısıtlama; hesabını engelleme, askıya alma ya da tamamen silme haklarını elinde bulundurur. Ek olarak Alıcıbul, Kullanıcı’ya karşı bu maddenin ihlali nedeniyle her türlü tazmin hakkını kullanacaktır. Kullanıcı, bu maddenin uygulanması nedeniyle tüm itiraz ve talep haklarından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcıbul, Kullanıcı’nın bu Kullanım Koşulları’nı ihlal ettiği herhangi bir durumdan ötürü dava, talep ve şikâyet hakkını saklı tutar.


7. Platformların Kullanımı ve Lisans Hakları


7.1. Alıcıbul, Platform üzerinde kamuoyuna açık alanlarda bulunan İçeriklerinin sınırlı bölümlerini ticari amaçlarla olmamak üzere görüntülemeniz, indirmeniz ve kopyalamanız için kişisel, geri alınabilir, münhasır olmayan ve devredilemez lisans hakkı tanıyabilir.


7.2. Platform’a ilişkin içerikler, Alıcıbul tarafından önceden açıkça yazılı onay verilmedikçe, herhangi bir üçüncü taraf kişi veya kuruluş ile sponsorluk, işbirliği, ortaklık kurulmasına yönelik ticari amaçlarla kullanılamaz. Kullanıcılar, Platform içeriğinin kullanımlarının Madde 8’de öngörülen lisans hakları çerçevesinde kullanıldığını ve Alıcıbul dahil herhangi bir üçüncü kişinin haklarını, sözleşme ilişkisini veya yasayı ihlal etmemekle yükümlüdür.


8. Üçüncü Taraf Platform Bağlantıları


8.1. Alıcıbul Platformları, kendi bağlı ortaklıkları ve grup şirketleri haricinde üçüncü taraf platform bağlantıları içermektedir. Bu kapsamda Platform üzerinden verilen bağlantılar (“Bağlantılar”) Alıcıbul kontrolünde olmamakla beraber Alıcıbul, bağlantılı Platformların ürün, hizmet ve içeriğinden sorumlu değildir. Platform üzerinde yer alan Bağlantılar Kullanıcıların Platform deneyimlerini iyileştirmek ve işlemlerini kolaylaştırmak adına bulunmakta olup, bu durum Alıcıbul’un Bağlantıları onayladığı anlamına gelmemektedir. Bağlantılı Platformlar, Alıcıbul’dan bağımsız perakendeciler veya hizmet sağlayıcılara ait olup üçüncü tarafların mülkiyetindedir. İşbu bağlantılı Platformların kullanım koşulları ve gizlilik politikalarının kabul edilmesi Kullanıcıların sorumluluğundadır.


9. Üyelik Hesabının Kapatılması


9.1. Kullanıcı istediği tarihte herhangi bir neden ileri sürmeden hesabının tamamen kapatılmasını talep edebilir. Bu talep yalnızca destek@alıcıbul.com üzerinden iletilebilir. Kullanıcı’nın hesabı talebi üzerine, talebin ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kapatılır.


9.2. Yasal düzenlemeler ve Alıcıbul’un meşru menfaatleri gereğince hesabı kapatılan Kullanıcı’nın hesap işlem detayları ve verileri yasalarda öngörülen süreler boyunca Alıcıbul tarafından saklanmaya devam edecektir.


10. Alıcıbul Tarafından Yapılan Değişikler


10.1. Alıcıbul, Platformları ve Platformlara ilişkin Kullanım Koşulları üzerinde, dilediği zaman ve gerekli gördüğü ölçü ve şekilde, değişiklik yapma yetki ve imkanına sahiptir. Yapılan tüm değişiklikler, Platform üzerinde veya Kullanım Koşulları belirtilen “Son Güncelleme Tarihi” itibariyle geçerli olacaktır. Değişiklik yapılması için, Kullanıcı’ya herhangi bir ihtar ya da ön bildirimde bulunulması yükümlülüğü olmadığı gibi Kullanıcı’nın yapılan değişikliklere itiraz hakkı da yoktur. Ancak Alıcıbul, yapılacak değişikliklerin işleme alınmasından makul bir süre önce, Kullanıcı’ya bu değişikliği, Kullanıcı’nın seçtiği iletişim metodu (yoksa sadece e-posta yolu ile) duyurmak için gerekli özeni göstereceğini taahhüt eder. Yapılan değişikliği kabul etmek istemeyen Kullanıcı hesabını kapatabilir. Kullanıcı tarafından Platformlar’ın kullanımına devam edilmesi yapılan değişikliklerin kabulü anlamındadır.


10.2. Değişikliklerden haberdar olmak adına bu Kullanım Koşulları’nı periyodik olarak kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Platformlar her zaman işbu Kullanım Koşulları’nı en son sürümünü yayınlayacaktır.


11. Mücbir Sebepler


11.1. Kullanıcı, Alıcıbul’un Türkiye’de ve/veya işlemlerin gerçekleştirildiği ülkelerde meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya politik karışıklıklar, Alıcıbul’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek bölgesel ve/veya küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak önceden tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler (“Mücbir Sebepler”) nedeniyle, hizmet kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini ve bunlardan dolayı Kullanıcı’ya karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.


12. Bölünebilirlik


12.1. İşbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmü, maddesi veya koşulunun herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple tamamen veya kısmen geçersiz, yasadışı veya ifa edilemez olması veya sayılması halinde, bu durum, diğer hükümlerin, maddelerin veya koşulların geçerliliğini ve ifa kabiliyetini kesinlikle etkilemeyecektir. Bu durumda, Taraflar, kısmen veya tamamen geçersiz, yasadışı veya ifa edilemez olan veya sayılan hükümleri, Taraflar üzerinde aynı ekonomik ve hukuki etkilere sahip yeni, geçerli ve ifa edilebilir hükümlerle değiştirmek için iyi niyetle müzakerede bulunacaklardır.


13. Uygulanacak Hukuk ve Yetki


13.1. Platformlar’ın kullanımından doğan uyuşmazlıklarda Kullanım Koşulları ve Türk Hukuku uygulanacak olup, uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.